Feiten & Cijfers MRDH

Circulair.Biz ondersteunt de regio’s bij de realisatie van circulaire bedrijventerreinen door kennis te ontwikkelen, data te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren in de ontwikkeling van circulaire kansen en ketens. Onderstaande kaart toont de bedrijventerreinen in Zuid-Holland Zuid. Niet alle bedrijventerreinen hebben circulaire business potentie. Om in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag van start te kunnen gaan is er gekozen om een selectie van vijfentwintig bedrijventerreinen te maken op basis van: het aantal hectare, afval- en reststromen, bedrijvigheid en/of leegstand en aansluiting bij gemeentelijk beleid op gebied van circulariteit, de energietransitie of duurzaamheid in het algemeen.

Selectie Bedrijventerreinen

Voor alle deelnemende gemeenten is een bedrijventerrein geselecteerd en geanalyseerd op basis van transportstromen, afval- en reststromen en circulaire potentie. Binnen de Circulair.Biz regio Metropoolregio Rotterdam-Den Haag zijn de volgende bedrijventerreinen geselecteerd en geanalyseerd. De bedrijventerreinen zijn geselecteerd op basis van een expert-judgement, in samenwerking met het MRDH consortium en de deelnemende gemeenten:

Circulaire potentie bedrijventerreinen

Voor elk van de geanalyseerde bedrijventerreinen zijn verschillende gegevens inzichtelijk gemaakt, van hoe groot het terrein is (in hectare) tot en met het percentage aan gerecycleerde materialen dat vrijkomt. Onderstaande grafiek is een weergave van de CE potentie van de geanalyseerde terreinen in Zuid-Holland zuid en de Zuid-Hollandse eilanden. Door met de grafiek te interacteren kunnen de waarden van de bedrijventerreinen worden verkend.

Vrijkomende materialen

Onderstaande ‘Sankey’ diagram geeft een visuele weergave van de vrijkomende materialen en mate van circulariteit per verwerkingsmethode. Het volgende is in kaart gebracht:

  • Uitgaande materialen bij de bedrijventerreinen (gewicht).
  • Locatie waar deze materialen vrijkomen en naar toe worden gebracht.
  • Mate van circulariteit huidige verwerkingsmethode.

Selectie meest kansrijke grondstofstromen

Op basis van de vrijkomende reststromen op de bedrijventerreinen in de MRDH is een selectie gemaakt voor de meest kansrijke grondstofstromen. Deze selectie is tot stand gekomen door een uitsnede te maken van het aantal vrachten dat jaarlijks deze stromen transporteert (> 100), het aantal bontdoeners (> 10) en bestaande uit niet toxische materialen. Uit deze analyse is een selectie van 4 categorieën aan afvalstromen gekomen, deze is te zien in onderstaande (interactieve) weergave.

Initiatiefnemers

Circulair.Biz Metropoolregio Rotterdam – Den Haag is mede mogelijk maakt en tot stand gekomen namens een opdrachtgevend consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, DCMR Milieudienst Rijnmond, de Omgevingsdienst Haaglanden en de Gemeente Rotterdam. De verschillende activiteiten en ondersteuning vinden plaats in samenwerking met Stec Groep & New Economy.