Gemeente: Maastricht

CE Potentie: €28,000,000

 

Kengetallen

Hectare: 219.5

FTE: 4855

Bedrijven: 280

Afval (ton): 45,874

Vrachten: 4,112

Kenmerken

Ontsluiting water:

Milieucategorisering: 5.2

Innovatiegraad: 15%

Organisatiegraad: Aanwezig

Circulariteit

Hergebruik: 0%

Recycle: 84%

Recover: 0%

Overslag: 14%

Stort: 1%

 

Bedrijventerrein

Beatrixhaven is een bedrijventerrein in gemeente Maastricht. Het terrein is 219,5 hectare groot en er werken ongeveer 4855 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 280 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 45874 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 4112 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Beatrixhaven is afkomstig van ferrometalen.

 

Afvalverwerking

Het afval in Beatrixhaven wordt voor 0% hergebruikt, 84% gerecycleerd, 0% verbrand, 1% gestort en voor 14% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geanalyseerde bedrijventerreinen.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de ligging aan vaarwater (bereikbaar t/m vaarklasse V) beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van een breed spectrum aan verwerkingsbedrijven, voor zover passend binnen de vigerende milieucategorie. Onder andere voor hout – één van de meest kansrijke stromen op het terrein – is het terrein geschikt. Ditzelfde geldt voor de verwerking van ferrometalen; een ander kansrijke stroom. Qua logistiek positie kan het terrein een regionale functie vervullen. Daarnaast is het terrein vanwege de ligging nabij de stad eveneens aantrekkelijk voor start-ups en scale-ups, mits hiervoor een aantrekkelijk milieu kan worden gerealiseerd (huur, relatief goedkoop, voorzieningen nabij), maar mogelijk kan hiervoor ook de verbinding worden gemaakt met andere locaties in de stad. Naast het beter benutten van reststromen, spelen de bedrijven een belangrijke rol in de algehele toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. Door actief in te zetten op diverse thema’s – zoals klimaatadaptatie, energie en sociaaleconomische aspecten – kunnen bedrijven meerwaarde creëren voor zichzelf, het bedrijventerrein en de gemeente.

Meerdere partijen ontdoen zich van Bouw- en sloop materialen (157), Hout (48) en Metalen, ferro (13). In totaal zijn deze stromen goed voor ca. 2.500 vrachten op jaarbasis. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case 

Meest laagdrempelige kans: A hout is als fractie zeer geschikt is voor direct hergebruik. Er zijn al veel voorbeelden van direct hergebruik te bedenken, dit zijn echter vaak nog relatief kleinschalige initiatieven. Dit komt omdat er nu vaak onvoldoende hoogwaardig sloophout beschikbaar is voor direct hergebruik. Belangrijk knelpunt hierbij is het feit dat ‘zorgvuldig en circulair slopen’ nog weinig voorkomt en houtafval niet wordt gescheiden van ander sloopafval, en dus niet in aanmerking komt voor hoogwaardig hergebruik. Dit in verband met hogere arbeidskosten ten opzichte van standaard sloopwerk.

Elke ton hout dat als afval voorkomen wordt heeft een potentie van circa 850 euro.

Andere potentiële stroom: Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Beatrixhaven gaat het om ferrometalen. Om meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat. In de bouw worden metalen balken steeds vaker hergebruikt, 75% hergebruik heeft een potentiele CO2 reductie van meer dan 50%.

Post navigation

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Name