Bosscherveld

Gemeente Maastricht
CE Potentie: € 800,000

Bosscherveld

Kengetallen

Hectare: 34
FTE: 292
Bedrijven: 40
Afval (ton): 2298
Vrachten: 397

Circulariteit

Hergebruik: 5%
Recycle: 17%
Recover: 0%
Overslag: 78%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 4.1
Innovatiegraad: 0.1
Organisatiegraad: Aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Bosscherveld is een bedrijventerrein in gemeente Maastricht. Het terrein is 34 hectare groot en er werken ongeveer 292 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 40 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2298 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 397 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Bosscherveld is afkomstig van ferrometalen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geanalyseerde bedrijventerreinen.

 

Afval en verwerking

Het afval in Bosscherveld wordt voor 5% hergebruikt, 17% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 78% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de goede ontsluiting over de weg en relatief grootschalige opzet van het terrein beschikt het over de basiskwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor hout – één van de meest kansrijke stromen op het terrein – is het terrein geschikt. Vaak gaat het hier om kleine tot middelgrote bedrijven. Voor de verwerking van Voor de verwerking van metalen – een ander kansrijke stroom – is een hogere milieucategorie vereist. Dit geldt voor de meeste zwaardere verwerkingsmethoden. Door de stedelijke ligging is het terrein eveneens aantrekkelijk voor circulaire ambachtscentra, start-ups en scale-ups, mits hiervoor een aantrekkelijk milieu kan worden gerealiseerd (huur, relatief goedkoop, voorzieningen nabij), maar mogelijk kan hiervoor ook de verbinding worden gemaakt met andere locaties in de stad. Naast het beter benutten van reststromen, spelen de bedrijven een belangrijke rol in de algehele toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. Door actief in te zetten op diverse thema’s – zoals klimaatadaptatie, energie en sociaaleconomische aspecten – kunnen bedrijven meerwaarde creëren voor zichzelf, het bedrijventerrein en de gemeente.

Logistieke kansen

Enkele partijen ontdoen zich van Bouw- en sloop materialen (23), Metalen, ferro (6), Hout (6). In totaal zijn deze stromen goed voor 180 vrachten op jaarbasis. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Hout
A hout is als fractie zeer geschikt is voor direct hergebruik. Er zijn al veel voorbeelden van direct hergebruik te bedenken, dit zijn echter vaak nog relatief kleinschalige initiatieven. Dit komt omdat er nu vaak onvoldoende hoogwaardig sloophout beschikbaar is voor direct hergebruik. Belangrijk knelpunt hierbij is het feit dat ‘zorgvuldig en circulair slopen’ nog weinig voorkomt en houtafval niet wordt gescheiden van ander sloopafval, en dus niet in aanmerking komt voor hoogwaardig hergebruik. Dit in verband met hogere arbeidskosten ten opzichte van standaard sloopwerk.

Elke ton hout dat als afval voorkomen wordt heeft een potentie van circa 850 euro.

Andere potentiële stroom: Metalen, ferro
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Bosscherveld gaat het om ferrometalen. Om meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat. In de bouw worden metalen balken steeds vaker hergebruikt, 75% hergebruik heeft een potentiele CO2 reductie van meer dan 50%.

Post navigation

4 thoughts on “Bosscherveld

  1. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

  2. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

  3. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name