Oostambacht

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
CE Potentie: € 1,500,000

Oostambacht

Kengetallen

Hectare: 19
FTE: 1179
Bedrijven: 39
Afval (ton): 1692
Vrachten: 273

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 12%
Recover: 0%
Overslag: 87%
Stort: 1%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering: 3.2
Innovatiegraad: 12%
Organisatiegraad: Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei: 40.0%
Gelijk: 60.0%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Oostambacht is een bedrijventerrein in gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het terrein is 18,6 hectare groot en er werken ongeveer 1179 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 39 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1692 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 273 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Oostambacht is afkomstig van metalen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Oostambacht wordt voor 0% hergebruikt, 12% gerecycleerd, 0% verbrand, 1% gestort en voor 87% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op Oostambacht zijn metalen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de lokale ontsluiting en kleinschaliger opzet leent het terrein zich met name voor het huisvesten van circulaire ambachtscentra op dit thema en het doorontwikkelen van lokale initiatieven. Het huisvesten van hoogwaardige verwerking van metalen ligt op dit terrein minder voor de hand.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

2 thoughts on “Oostambacht

  1. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name