De Meer

Gemeente Meerssen
CE Potentie: € 300,000

De Meer

Kengetallen

Hectare: 10.1
FTE: 75
Bedrijven: 37
Afval (ton): 995
Vrachten: 137

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 21%
Recover: 0%
Overslag: 79%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 4.1
Innovatiegraad: 0.05
Organisatiegraad: Aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

De Meer is een bedrijventerrein in gemeente Meerssen. Het terrein is 10,1 hectare groot en er werken ongeveer 75 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 37 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 995 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 137 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in De Meer is afkomstig van bouw- en sloopmaterialen.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geanalyseerde bedrijventerreinen.

 

Afval en verwerking

Het afval in De Meer wordt voor 0% hergebruikt, 21% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 79% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de lokale ontsluiting en kleinschaliger opzet leent het terrein zich met name voor lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra. Wel beschikt het terrein over een relatief hoge milieucategorie. Het uitvoeren van enkele verwerkingsactiviteiten is dus wel mogelijk. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk. Naast het beter benutten van reststromen, spelen de bedrijven een belangrijke rol in de algehele toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. Door actief in te zetten op diverse thema’s – zoals klimaatadaptatie, energie en sociaaleconomische aspecten – kunnen bedrijven meerwaarde creëren voor zichzelf, het bedrijventerrein en de gemeente.

Logistieke kansen

Vanwege de kleinschalige opzet van het terrein is het collectief inzamelen van reststromen kansrijk. Dat helpt om efficiënter te werken, beperkt het aantal vrachtbewegingen en biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Overige stromen
Vanwege de kleinschaligheid en het beperkt aantal bedrijven liggen er met name kansen op het slim organiseren van de logistiek rondom het ophalen van afvalstromen. Ook is er mogelijkheid tot meer regionale functie t.b.v. lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra met name gericht op verwerking van hout, repair cafe’s voor het repareren van elektronisch afval en inrichting van sorteerstraten om afgedankte producten te beoordelen en door te verkopen. Bijvoorbeeld in een lokaal gevestigde circulaire shoppingcentre.

Andere potentiële stroom: Bouw- en sloop materialen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op De Meer gaat het om bouw en sloopafval. Om meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

3 thoughts on “De Meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name