Edama

Gemeente Het Hogeland
CE Potentie: € 610,000

Edama

Kengetallen

Hectare: 7
FTE: 96
Bedrijven: 16
Afval (ton): 1725
Vrachten: 233

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 79%
Recover: 0%
Overslag: 21%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: tot 3.1
Innovatiegraad: 0.38
Organisatiegraad: Aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Edama is een bedrijventerrein in gemeente Het Hogeland. Het terrein is 7 hectare groot en er werken ongeveer 96 personen bij 16 bedrijven.

Uit de data van het LMA blijkt dat de bedrijven in Edama een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1725 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 233 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Edama is afkomstig van ferrometalen.

Er is meer CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in Tilburg.

 

Afval en verwerking

Het afval in Edama wordt voor 0% hergebruikt, 79% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 21% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege kleinschaliger opzet leent het terrein zich met name voor lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra of hoogwaardige verwerking van hout. Daarnaast past een circulair ambachtscentrum bij het karakter van het terrein. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Voor de hoogwaardige verwerking van metalen – een van de meest kansrijke stromen – is een terrein met een groter schaalniveau en hogere milieucategorie vereist. Samenwerking op regionaal niveau is hiervoor dus noodzakelijk. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Enkele partijen ontdoen zich van voertuigen en metalen. In totaal zijn deze stromen goed voor 177 vrachten op jaarbasis. Verwerking vindt plaats op verschillende locaties en op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Hout
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is hout. A hout is als fractie zeer geschikt is voor direct hergebruik. Er zijn al veel voorbeelden van direct hergebruik te bedenken, dit zijn echter vaak nog relatief kleinschalige initiatieven. Dit komt omdat er nu vaak onvoldoende hoogwaardig sloophout beschikbaar is voor direct hergebruik. Belangrijk knelpunt hierbij is het feit dat ‘zorgvuldig en circulair slopen’ nog weinig voorkomt en houtafval niet wordt gescheiden van ander sloopafval, en dus niet in aanmerking komt voor hoogwaardig hergebruik. Dit in verband met hogere arbeidskosten ten opzichte van standaard sloopwerk.

Elke ton hout dat als afval voorkomen wordt heeft een potentie van circa 850 euro.

Andere potentiële stroom: Metalen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Edama gaat het om metalen. Om metalen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Post navigation

1 thought on “Edama

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name