Eextahaven

Gemeente Oldalmbt
CE Potentie: € 660,000

Eextahaven

Kengetallen

Hectare: 34
FTE: 484
Bedrijven: 54
Afval (ton): 758
Vrachten: 214

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 64%
Recover: 0%
Overslag: 36%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Barge
Milieucategorisering: tot 3.2
Innovatiegraad: 0.62
Organisatiegraad: Aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Eextahaven is een bedrijventerrein in gemeente Oldalmbt. Het terrein is 33,91 hectare groot en er werken ongeveer 484 personen bij 54 bedrijven.

Uit de data van het LMA blijkt dat de bedrijven in Eextahaven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 758 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 214 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Eextahaven is afkomstig van ferrometalen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in Groningen.

 

Afval en verwerking

Het afval in Eextahaven wordt voor 0% hergebruikt, 64% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 36% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de ligging aan vaarwater (bereikbaar t/m vaarklasse IV) beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van een breed spectrum aan verwerkingsbedrijven, voor zover passend binnen de vigerende milieucategorie. Voor de verwerking van metalen – een van de meest kansrijke stromen – is een hogere milieucategorie vereist. Qua logistiek positie kan het terrein een regionale functie vervullen. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Als vestigingslocatie voor start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van bouw- en sloop materialen (8), overig stedelijk afval (7), hout (6) en metalen (4). In totaal zijn deze stromen goed voor 137 vrachten op jaarbasis. Verwerking van de houtstromen vindt voor het merendeel op dezelfde locatie plaats; hier liggen dan ook kansen voor het collectief organiseren logistiek. Verwerking van bouw- en sloopmaterialen vindt plaats op verschillende locaties en op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: geen
Op dit bedrijventerrein is een simpele circulaire business case niet snel voorhanden. Uiteraard kunnen bedrijven een eerste stap zetten door het restafval te scheiden in papier, plastics, organisch en glas. Daarnaast is mogelijk elders in de keten circulaire winst te behalen, veel bedrijven zijn afhankelijk van hun inkoop in grondstoffen, door gerecycleerde grondstoffen of hergebruikte producten in te kopen wordt bijgedragen aan een meer circulaire economie.

Andere potentiële stroom: Metalen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Eextahaven gaat het om metalen. Om metalen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Post navigation

2 thoughts on “Eextahaven

  1. I have read your article carefully and I agree with you very much. So, do you allow me to do this? I want to share your article link to my website: gate io

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name