Eextahaven

Gemeente Oldalmbt

CE Potentie: t2000000

Eextahaven

Kengetallen

Hectare: 33.91
FTE: 484
Bedrijven: 54
Afval (ton): 1,300
Vrachten: 278

Circulariteit

Hergebruik: 16%
Recycle: 0%
Recover: 0%
Overslag: 33%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Barge
Milieucategorisering: tot 3.2
Innovatiegraad: 0.62
Organisatiegraad: Aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Eextahaven is een bedrijventerrein in gemeente Oldalmbt. Het terrein is 33,91 hectare groot en er werken ongeveer 484 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 54 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 1300 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 278 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Eextahaven is afkomstig van ferro metalen.

Afval en verwerking

Aanwezig

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de ligging aan vaarwater (bereikbaar t/m vaarklasse IV) beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van een breed spectrum aan verwerkingsbedrijven, voor zover passend binnen de vigerende milieucategorie. Onder andere voor plantaardig materiaal – één van de meest kansrijke stromen op het terrein – is het terrein geschikt. Voor de verwerking van metalen – een ander kansrijke stroom – is een hogere milieucategorie vereist. Qua logistiek positie kan het terrein een regionale functie vervullen. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Als vestigingslocatie voor start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van bouw- en sloop materialen (11) en hout (8). In totaal zijn deze stromen goed voor 96 vrachten op jaarbasis. Verwerking van de houtstromen vindt voor het merendeel op dezelfde locatie plaats; hier liggen dan ook kansen voor het collectief organiseren logistiek. Verwerking van bouw- en sloopmaterialen vindt plaats op verschillende locaties en op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Hout & Metalen
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is hout. A hout is als fractie zeer geschikt is voor direct hergebruik. Er zijn al veel voorbeelden van direct hergebruik te bedenken, dit zijn echter vaak nog relatief kleinschalige initiatieven. Dit komt omdat er nu vaak onvoldoende hoogwaardig sloophout beschikbaar is voor direct hergebruik. Belangrijk knelpunt hierbij is het feit dat ‘zorgvuldig en circulair slopen’ nog weinig voorkomt en houtafval niet wordt gescheiden van ander sloopafval, en dus niet in aanmerking komt voor hoogwaardig hergebruik. Dit in verband met hogere arbeidskosten ten opzichte van standaard sloopwerk.

Elke ton hout dat als afval voorkomen wordt heeft een potentie van circa 850 euro.

Andere potentiële stroom: Metalen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Eextahaven gaat het om metalen. Om metalen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name