Krogten

Gemeente Breda
CE Potentie: € 49,500,000

Krogten

Kengetallen

Hectare: 56.7
FTE: 4526
Bedrijven: 322
Afval (ton): 41,590
Vrachten: 2865

Circulariteit

Hergebruik: 48%
Recycle: 43%
Recover: 3%
Overslag: 6%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Barge
Milieucategorisering: 3.2 t/m 5.1
Innovatiegraad: 0.07
Organisatiegraad: Bedrijven vereniging

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Krogten is een bedrijventerrein in gemeente Breda. Het terrein is 56,7 hectare groot en er werken ongeveer 4526 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 322 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 41590 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 2865 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Krogten is afkomstig van bouw- en sloop materialen.

De aanpak en behoefte rondom verzilveren van kansen kan per bedrijventerrein verschillen. We zien drie mogelijkheden: (1) de stroom met het grootste verdienpotentieel (Bouw- en sloop materialen), (2) de stroom waar de grootste stap op de R-ladder is te maken (Plastic) en (3) de stroom met de beste verhouding tussen zowel verdienpotentieel als een zo groot mogelijk aantal bedrijven (Bouw- en sloop materialen).

 

Afval en verwerking

Het afval in Krogten wordt voor 48% hergebruikt, 43% gerecycleerd, 3% verbrand, 0% gestort en voor 6% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de hoge milieucategorie en de ligging aan vaarwater beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor het huisvesten van verwerkers van de stromen ‘hout’ en ‘bouw- sloop materialen’ – de meest kansrijke stromen op het terrein – beschikt het terrein over de juiste locatiekwaliteiten. Door een combinatie van een uitstekende bereikbaarheid en hogere milieucategorisering kan het terrein bovendien potentieel een bovenlokale of zelfs regionale functie vervullen voor zowel verwerking als doorvoer van deze stromen.Naast potentieel verwerkingsactiviteiten, leent het terrein zich op specifiek de meer gemengde en richting de woonkern gelegen delen goed voor de huisvesting van een circulair ambachtscentrum, als ook kleinschalige huisvesting van startende bedrijven. Voor deze laatstgenoemde groep is het wel relevant dat hier voor hen aantrekkelijk milieu kan worden gerealiseerd (huur, relatief goedkoop, voorzieningen nabij). De scope op één van de drie meest kansrijke stromen ligt daarbij voor de hand.

De relatie tussen relatie tussen de Krogten en de andere bedrijventerreinen in de regio relevant voor de positionering van het terrein. In West-Brabant worden de drie kansrijke stromen op meer plekken op grote schaal door bedrijven als afval afgevoerd. In het bijzonder is de totale circulaire potentie van ‘hout’ en ‘bouw- en sloop materialen’ aanzienlijk: circa € 32 en 62 miljoen euro. Het aandeel van de totale potentie in de regio op de Krogten is zowel op ‘hout’, als ook ‘bouw- sloop materialen’ hoog, namelijk: 56 en 40%. Het clusteren van de verwerkings- en verzamelcapaciteit in de nabijheid is voor deze stromen is dan ook een interessant perspectief voor het bedrijventerrein. Verder is het zowel voor de gemeente en ondernemers(collectief) interessant om specifiek op deze stromen het wiel niet zelf uit te vinden, maar samenwerking op te zoeken. Bovendien is de marge voor een businesscase op dit schaalniveau aantrekkelijker, omdat er op basis van de cijfers sprake is van een significant schaalvoordeel.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van Metalen, ferro (5), Metalen, non-ferro (4) en Plastic (3). In totaal zijn deze stromen goed voor 253 vrachten op jaarbasis. Het merendeel wordt op een laagwaardige manier verwerkt. Het is kansrijk om collectief te verkennen of hoogwaardiger verwerking mogelijk is, ofwel op locatie of elders; en ook inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, en biedt door de schaalvoordelen die hiermee worden bereikt ook meer ruimte voor duurzamere keuzes. Daarnaast kan een samenwerking met de bedrijven op nabijgelegen bedrijventerreinen – die buiten de scope van dit onderzoek vallen – ook mogelijkheden opleveren.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Hout
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is hout. A hout is als fractie zeer geschikt is voor direct hergebruik. Er zijn al veel voorbeelden van direct hergebruik te bedenken, dit zijn echter vaak nog relatief kleinschalige initiatieven. Dit komt omdat er nu vaak onvoldoende hoogwaardig sloophout beschikbaar is voor direct hergebruik. Belangrijk knelpunt hierbij is het feit dat ‘zorgvuldig en circulair slopen’ nog weinig voorkomt en houtafval niet wordt gescheiden van ander sloopafval, en dus niet in aanmerking komt voor hoogwaardig hergebruik. Dit in verband met hogere arbeidskosten ten opzichte van standaard sloopwerk.

Elke ton hout dat als afval voorkomen wordt heeft een potentie van circa 850 euro.

Andere potentiële stroom: Bouw- en sloop materialen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Krogten gaat het om bouw- en sloopmaterialen. Om bouw- en sloopmaterialen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name