Majoppeveld

Gemeente Roosendaal
CE Potentie: € 5,400,000

Majoppeveld

Kengetallen

Hectare: 209.7
FTE: 4,200
Bedrijven: 375
Afval (ton): 9,896
Vrachten: 1209

Circulariteit

Hergebruik: 22%
Recycle: 9%
Recover: 1%
Overslag: 68%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 3.1 t/m 4.2
Innovatiegraad: 0.14
Organisatiegraad: Ondernemersvereniging

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Majoppeveld is een bedrijventerrein in gemeente Roosendaal. Het terrein is 209,7 hectare groot en er werken ongeveer 4200 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 375 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 9896 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1209 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Majoppeveld is afkomstig van bouw- en sloop materialen.

De aanpak en behoefte rondom verzilveren van kansen kan per bedrijventerrein verschillen. We zien drie mogelijkheden: (1) de stroom met het grootste verdienpotentieel (Bouw- en sloop materialen), (2) de stroom waar de grootste stap op de R-ladder is te maken (Overig chemische materialen) en (3) de stroom met de beste verhouding tussen zowel verdienpotentieel als een zo groot mogelijk aantal bedrijven (Bouw- en sloop materialen).

 

Afval en verwerking

Het afval in Majoppeveld wordt voor 22% hergebruikt, 9% gerecycleerd, 1% verbrand, 0% gestort en voor 68% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de goede ontsluiting over de weg en relatief grootschalige opzet van het terrein beschikt het over de basiskwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor het huisvesten van verwerkers van de stroom ‘bouw- en sloop materialen’ – de meest kansrijke stroom op het terrein – beschikt het terrein over de juiste locatiekwaliteiten. Wel zijn de zwaarste verwerkingsactiviteiten uitgesloten vanwege de beperkte maximale toegestane milieucategorie. Door de goede bereikbaarheid kan het terrein bovendien potentieel een bovenlokale of zelfs regionale functie vervullen voor (lichte) verwerking als ook doorvoer van deze stromen.Naast potentieel lichte verwerkingsactiviteiten, leent het terrein zich op specifiek de meer gemengde en richting de woonkern gelegen delen goed voor de huisvesting van een circulair ambachtscentrum, als ook kleinschalige huisvesting van startende bedrijven. Voor deze laatstgenoemde groep is het wel relevant dat hier voor hen aantrekkelijk milieu kan worden gerealiseerd (huur, relatief goedkoop, voorzieningen nabij). De scope op één van de drie meest kansrijke stromen ligt daarbij voor de hand.

De relatie tussen Majoppeveld en de andere bedrijventerreinen in de regio is relevant voor de positionering van het terrein. In West-Brabant wordt de kansrijke stroom op meer plekken op grote schaal door bedrijven als afval afgevoerd. In het bijzonder is de totale circulaire potentie van ‘bouw- en sloop materialen: circa € 62 miljoen euro. Een fractie (4%) van de potentie op ‘bouw- en sloop materialen’ is te verzilveren op Majoppeveld. In Breda (51%) is de meeste potentie te benutten. Samenwerking ligt hier dus voor de hand. Het is voor zowel voor de gemeente en ondernemers(collectief) interessant om specifiek op deze stromen het wiel niet zelf uit te vinden, maar regionale samenwerking op te zoeken. Dit kan met name voor inzameling van deze stroom interessant zijn. Bovendien is de marge voor een businesscase op dit schaalniveau aantrekkelijker, omdat er op basis van de cijfers sprake is van een significant schaalvoordeel.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van Metalen, gemengd ferro en non-ferro (10), Bouw- en sloop materialen (7) en Overig stedelijk afval (6). In totaal zijn deze stromen goed voor 296 vrachten op jaarbasis. Het merendeel wordt op een laagwaardige manier verwerkt. HHet is kansrijk om collectief te verkennen of hoogwaardiger verwerking mogelijk is, ofwel op locatie of elders; en ook inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, en biedt door de schaalvoordelen die hiermee worden bereikt ook meer ruimte voor duurzamere keuzes. Daarnaast kan een samenwerking met de bedrijven op nabijgelegen bedrijventerreinen – die buiten de scope van dit onderzoek vallen – ook mogelijkheden opleveren.

Business case

Meest laagdrempelige kans: geen
Op dit bedrijventerrein is een simpele circulaire business case niet snel voorhanden. Uiteraard kunnen bedrijven een eerste stap zetten door het restafval te scheiden in papier, plastics, organisch en glas. Daarnaast is mogelijk elders in de keten circulaire winst te behalen, veel bedrijven zijn afhankelijk van hun inkoop in grondstoffen, door gerecycleerde grondstoffen of hergebruikte producten in te kopen wordt bijgedragen aan een meer circulaire economie.

Andere potentiële stroom: Bouw- en sloop materialen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Majoppeveld gaat het om bouw- en sloopmaterialen. Om bouw- en sloopmaterialen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name