ABC Westland

Gemeente Westland

CE Potentie: € 4.324.642

Kengetallen

Hectare: 44
FTE: 1625
Bedrijven: 25
Afval (ton): 2396
Vrachten: 236

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 99%
Recover: 0%
Overslag: 1%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water:
Milieucategorisering: 4.2
Innovatiegraad: 9%
Organisatiegraad: Parkmanagement

Economische groei

Groei: 25%
Gelijk: 74%
Krimp: 1%

Omschrijving bedrijventerrein

ABC Westland is een bedrijventerrein in gemeente Westland. Het terrein is 44 hectare groot en er werken ongeveer 1625 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 25 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2396 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 236 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in ABC Westland is afkomstig van voedselverspilling.

Afval en verwerking

Het afval in ABC Westland wordt voor 0% hergebruikt, 99% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 1% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op ABC Westland zijn organische stromen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de goede ontsluiting over de weg en relatief grootschalige opzet van het terrein beschikt het over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven in deze categorie. Ook is het terrein geschikt voor het faciliteren van de logistiek die (eventueel) noodzakelijk is voor het verzamelen en vervolgens vervoeren van reststromen naar een hoogwaardige verwerkingsinstallatie elders. Als vestigingslocatie voor solitaire start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie (al dan niet op locatie) is wel kansrijk.

Conclusies en aanbevelingen

ABC Westland is een goed georganiseerd terrein gericht op met name Agri en food. De reststromen afkomstig van het terrein worden hoogwaardig gerecycleerd, dit is met name organisch afval afkomstig van voedselverspilling. Wereldwijd wordt ongeveer eenderde van al het voedsel verspild. De Rijksoverheid wil deze verspilling verminderen.

De grootste winst op gebied van circulariteit kan behaald worden door een aantal aanbevelingen en vervolgstappen:

Er zijn door heel Nederland, in de provincie en in de regio verschillende kansen voor het hoogwaardig hergebenutten en voorkomen van voedselverspilling. Regionaal kan er samenwerking worden gezocht met de terreinen Barendrecht Oost (Barendrecht), Dutch Fresh Port (Ridderkerk), Honderlandfase 2, Prisma (Lansingerland), Rechter Maasoever (Rotterdam), Spaanse Polder (Rotterdam) en Veren Ambacht (Ridderkerk).

De overheid stelt geld beschikbaar, via het RVO, voor gezamenlijk onderzoek naar nog betere maatregelen om voedselverspilling te voorkomen. Ook wordt onderzoek gedaan naar hergebruik van verspild voedsel en zijn er verschillende platforms voor kennisdeling en best practices op dit gebied zoals het Platform Verspilling is Verrukkelijk.

Voor de gemeente Westland is het de overweging waard de analyse te verbreden naar andere bedrijventerreinen om gemeentebreed beleid te kunnen formuleren voor het verwezenlijken van circulaire ambities op de terreinen. Ook is het kansrijk om een gezamenlijke sessie te organiseren gericht op initiatieven en geldstromen in organisch afval en het voorkomen van voedselverspilling.

Kortom, zet bestaande initiatieven door en ga met elkaar aan de slag voor een circulaire toekomst!

Post navigation