Vossenberg / Kraaiven

Gemeente Tilburg
CE Potentie: € 36,000,000

Vossenberg / Kraaiven

Kengetallen

Hectare: 572.5
FTE: 20,765
Bedrijven: 787
Afval (ton): 46,124
Vrachten: 4920

Circulariteit

Hergebruik: 11%
Recycle: 67%
Recover: 0%
Overslag: 20%
Stort: 2%

Kenmerken

Ontsluiting water: Barge
Milieucategorisering: 3.2 t/m 5.1
Innovatiegraad: 0.18
Organisatiegraad: Parkmanagement

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Vossenberg / Kraaiven is een bedrijventerrein in gemeente Tilburg. Het terrein is 572,5 hectare groot en er werken ongeveer 20765 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 787 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 46124 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 4920 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Vossenberg / Kraaiven is afkomstig van gemengd en overig afval.

De aanpak en behoefte rondom verzilveren van kansen kan per bedrijventerrein verschillen. We zien drie mogelijkheden: (1) de stroom met het grootste verdienpotentieel (Gemengd en overig afval), (2) de stroom waar de grootste stap op de R-ladder is te maken (Machines en apparatuurcomponenten) en (3) de stroom met de beste verhouding tussen zowel verdienpotentieel als een zo groot mogelijk aantal bedrijven (Gemengd en overig afval).

 

Afval en verwerking

Het afval in Vossenberg / Kraaiven wordt voor 11% hergebruikt, 67% gerecycleerd, 0% verbrand, 2% gestort en voor 20% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de hoge milieucategorie en de ligging aan vaarwater beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor het huisvesten van verwerkers van de stromen ‘gemengd en overig afval’, ‘machines en apparatuurcomponenten’ en ‘gemengd en overig afval’ – de meest kansrijke stromen op het terrein – beschikt het terrein over de juiste locatiekwaliteiten. Door een combinatie van een uitstekende bereikbaarheid en hogere milieucategorisering kan het terrein bovendien potentieel een bovenlokale of zelfs regionale functie vervullen voor zowel verwerking als doorvoer van deze stromen. Naast potentieel verwerkingsactiviteiten, leent het terrein zich goed voor kleinschalige huisvesting van startende bedrijven. Voor deze groep is het wel relevant dat hier voor hen aantrekkelijk milieu kan worden gerealiseerd (huur, relatief goedkoop, voorzieningen nabij). De scope op één van de drie meest kansrijke stromen ligt daarbij voor de hand.

De relatie tussen Vossenberg / Kraaiven en de andere bedrijventerreinen in de regio is relevant voor de positionering van het terrein. In Midden-Brabant worden de drie kansrijke stromen op meer plekken op grote schaal door bedrijven als afval afgevoerd. In het bijzonder is de totale circulaire potentie van ‘Dierlijk en gemengd voedselverspilling’ en ‘Gemengd en overig afval’ aanzienlijk: circa € 13 en 14 miljoen euro. Vossenberg / Kraaiven is op beide stromen (respectievelijk 53 en 93%) het zwaartepunt in de regio. Het clusteren van de verwerkings- en verzamelcapaciteit in de nabijheid is voor deze stromen is dan ook een interessant perspectief voor het bedrijventerrein. Het is daarbij zowel de gemeente en ondernemers(collectief) interessant om specifiek op deze stromen het wiel niet zelf uit te vinden, maar samenwerking op te zoeken. Bovendien is de marge voor een businesscase op dit schaalniveau aantrekkelijker, omdat er op basis van de cijfers sprake is van een significant schaalvoordeel.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van Hout (21), Elektrische en elektronische apparatuur (19) en Gemengd en overig afval (18). In totaal zijn deze stromen goed voor 244 vrachten op jaarbasis. Het merendeel wordt op een laagwaardige manier verwerkt. Het is kansrijk om collectief te verkennen of hoogwaardiger verwerking mogelijk is, ofwel op locatie of elders; en ook inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, en biedt door de schaalvoordelen die hiermee worden bereikt ook meer ruimte voor duurzamere keuzes. Daarnaast kan een samenwerking met de bedrijven op nabijgelegen bedrijventerreinen – die buiten de scope van dit onderzoek vallen – ook mogelijkheden opleveren.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Dierlijk en gemengd voedselverspilling
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is dierlijk en gemengd voedselverspilling. Voedselverspilling heeft een van de grootste impacts op het milieu en klimaat, maar is daarnaast ook niet goed voor de portemonnee. Uit onderzoek blijkt dat voor elke euro die wordt geïnvesteerd in het verminderen van voedselverspilling, een rendement van €6 of meer kan worden behaald. Uitgedrukt in termen van return on investment (ROI), is dit een return on investment van meer dan 600 procent. Het tegengaan van voedselverspilling loont dus!

Andere potentiële stroom: Gemengd en overig afval
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Vossenberg / Kraaiven gaat het om gemengd en overig afval. Om deze stroom meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name