De Hurk

Gemeente Eindhoven
CE Potentie: € 11,300,000

De Hurk

Kengetallen

Hectare: 164.5
FTE: 14,987
Bedrijven: 931
Afval (ton): 11,638
Vrachten: 2025

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 79%
Recover: 0%
Overslag: 21%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Barge
Milieucategorisering: 3.2 t/m 5.1
Innovatiegraad: 0.2
Organisatiegraad: Parkmanagement

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

De Hurk is een bedrijventerrein in gemeente Eindhoven. Het terrein is 164,5 hectare groot en er werken ongeveer 14987 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 931 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 11638 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 2025 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in De Hurk is afkomstig van textiel.

De aanpak en behoefte rondom verzilveren van kansen kan per bedrijventerrein verschillen. We zien drie mogelijkheden: (1) de stroom met het grootste verdienpotentieel (Textiel), (2) de stroom waar de grootste stap op de R-ladder is te maken (Textiel) en (3) de stroom met de beste verhouding tussen zowel verdienpotentieel als een zo groot mogelijk aantal bedrijven (Metalen, gemengd ferro en non-ferro).

 

Afval en verwerking

Het afval in De Hurk wordt voor 0% hergebruikt, 79% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 21% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de hoge milieucategorie en de ligging aan vaarwater beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor het huisvesten van verwerkers van de stromen ‘metalen, gemengd ferro en non-ferro’ en ’textiel’ – de meest kansrijke stromen op het terrein – beschikt het terrein over de juiste locatiekwaliteiten. Door een combinatie van een uitstekende bereikbaarheid en hogere milieucategorisering kan het terrein bovendien potentieel een bovenlokale of zelfs regionale functie vervullen voor zowel verwerking als doorvoer van deze stromen. Naast het huisvesten van interessante bedrijven zoals logistieke dienstverleners en industriële verwerkers, leent het terrein zich op specifiek de meer gemengde en richting de woonkern gelegen delen goed voor de huisvesting van een circulair ambachtscentrum, als ook kleinschalige huisvesting van startende bedrijven. Voor deze laatstgenoemde groep is het wel relevant dat hier voor hen aantrekkelijk milieu kan worden gerealiseerd (huur, relatief goedkoop, voorzieningen nabij). De scope op één van de drie meest kansrijke stromen ligt daarbij voor de hand.

De relatie tussen De Hurk en de andere bedrijventerreinen in de regio is relevant voor de positionering van het terrein, als ook voor mogelijke samenwerking en opschaling. In Zuidoost-Brabant worden de drie kansrijke stromen op meer plekken op grote schaal door bedrijven als afval afgevoerd. In het bijzonder is de totale circulaire potentie van ‘metalen, gemengd ferro en non-ferro’ en ’textiel’ aanzienlijk: circa € 6 en 20 miljoen euro. De Hurk heeft een aandeel van 7% in de circulaire potentie van de stroom ‘metalen, gemengd ferro en non-ferro’. Met name in gemeente Bladel is het aandeel in de circulaire potentie groot, namelijk 43%. Voor zowel de gemeente en ondernemers(collectief) is het interessant om specifiek op deze stromen het wiel niet zelf uit te vinden, maar samenwerking op te zoeken. Bovendien is de marge voor een businesscase op dit schaalniveau aantrekkelijker, omdat er op basis van de cijfers sprake is van een significant schaalvoordeel. Daarentegen is bedrijventerrein De Hurk een absolute clusterlocatie rondom de stroom ’textiel’ in de regio. Ruim 88% van de circulaire potentie in de regio bevindt zich namelijk op dit terrein. Het clusteren van de verwerkings- en verzamelcapaciteit in de nabijheid is voor de stroom ’textiel’ dan ook een interessant perspectief voor De Hurk.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van Metalen, gemengd ferro en non-ferro (17), Elektrische en elektronische apparatuur (14) en Metalen, ferro (11). In totaal zijn deze stromen goed voor 247 vrachten op jaarbasis. Het merendeel wordt op een laagwaardige manier verwerkt. Het is kansrijk om collectief te verkennen of hoogwaardiger verwerking mogelijk is, ofwel op locatie of elders; en ook inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, en biedt door de schaalvoordelen die hiermee worden bereikt ook meer ruimte voor duurzamere keuzes. Daarnaast kan een samenwerking met de bedrijven op nabijgelegen bedrijventerreinen – die buiten de scope van dit onderzoek vallen – ook mogelijkheden opleveren.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Textiel
Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de hoeveelheid textiel in Nederland de afgelopen jaren is toegenomen. In 2019 was het totale gewicht van huishoudelijk textiel in omloop in Nederland 5.438 kiloton, 10% meer dan in 2015. Om de milieu-impact van deze groeiende textielproductie te verminderen, kiezen steeds meer bedrijven voor circulaire oplossingen, zoals het hergebruiken van textielafval. Textielafval heeft een waarde van €600,- per ton als schoon afval, maar kan oplopen tot €10.000,- per ton als het als nieuw product kan worden gebruikt. Dit biedt kansen voor bedrijven om duurzame groei te realiseren.

Andere potentiële stroom: Metalen, gemengd ferro en non-ferro
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op De Hurk gaat het om metalen. Om metalen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name