Amert / De Dubbelen

Gemeente Meijerijstad
CE Potentie: € 7,100,000

Amert / De Dubbelen

Kengetallen

Hectare: 413.4
FTE: 20,077
Bedrijven: 487
Afval (ton): 29,070
Vrachten: 4745

Circulariteit

Hergebruik: 3%
Recycle: 62%
Recover: 2%
Overslag: 34%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Barge
Milieucategorisering: 3.1 t/m 4.2
Innovatiegraad: 0.24
Organisatiegraad: Parkmanagement

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Amert / De Dubbelen is een bedrijventerrein in gemeente Meijerijstad. Het terrein is 413,4 hectare groot en er werken ongeveer 20077 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 487 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 29070 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 4745 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Amert / De Dubbelen is afkomstig van dierlijk en gemengd voedselverspilling.

De aanpak en behoefte rondom verzilveren van kansen kan per bedrijventerrein verschillen. We zien drie mogelijkheden: (1) de stroom met het grootste verdienpotentieel (Dierlijk en gemengd voedselverspilling), (2) de stroom waar de grootste stap op de R-ladder is te maken (Plastic) en (3) de stroom met de beste verhouding tussen zowel verdienpotentieel als een zo groot mogelijk aantal bedrijven (Hout).

 

Afval en verwerking

Het afval in Amert / De Dubbelen wordt voor 3% hergebruikt, 62% gerecycleerd, 2% verbrand, 0% gestort en voor 34% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de hoge milieucategorie en de ligging aan vaarwater beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor het huisvesten van verwerkers van de stromen ‘dierlijke en gemengde voedselverspilling’, ‘plastics’ en ‘hout’ – de meest kansrijke stromen op het terrein – beschikt het terrein over de juiste locatiekwaliteiten. Door een combinatie van een uitstekende bereikbaarheid en hogere milieucategorisering kan het terrein bovendien potentieel een bovenlokale of zelfs regionale functie vervullen voor zowel verwerking als doorvoer van deze stromen. Daarbij denken we aan het huisvesten van logistieke dienstverleners, al dan niet in de vorm van een circulaire hub, en industriële verwerkers. Op specifiek de meer gemengde en richting de woonkern gelegen delen van het terrein leent het terrein zich aanvullend voor de huisvesting van een circulair ambachtscentrum, als ook kleinschalige huisvesting van startende bedrijven. Voor deze laatstgenoemde groep is het wel relevant dat hier voor hen aantrekkelijk milieu kan worden gerealiseerd (huur, relatief goedkoop, voorzieningen nabij). De scope op één van de drie meest kansrijke stromen ligt daarbij voor de hand, maar daarbij is ‘food’ binnen de Veghelse context het meest interessant.

De relatie tussen Amert / De Dubbelen en de andere bedrijventerreinen in de regio is relevant voor de positionering van het terrein, als ook voor mogelijke samenwerking en opschaling. In Noordoost-Brabant worden de drie kansrijke stromen op meer plekken op grote schaal door bedrijven als afval afgevoerd. In het bijzonder is de totale circulaire potentie van ‘dierlijke en gemengde voedselverspilling’ en ‘hout’ aanzienlijk: circa € 8 en 10 miljoen euro. Ruim 17% van de totale circulaire potentie van de stroom ‘dierlijke en gemengde voedselverspilling’ in de regio is afkomstig van bedrijven op Amert / De Dubbelen. Daarnaast zien we een groot aandeel terug op de bedrijventerreinen in ’s Hertogenbosch (47% van circulaire potentie). Daar ligt een samenwerking dus voor de hand. Ook ‘hout’ wordt elders in de regio ontdaan. In gemeente Meijerijstad bevindt zich ruim 30% van de circulaire potentie in de regio, dus een gemeentelijke benadering is hier logisch. Voor zowel de gemeente en ondernemers(collectief) is het dan ook interessant om specifiek op deze stromen het wiel niet zelf uit te vinden, maar samenwerking op te zoeken. Bovendien is de marge voor een businesscase op het gemeentelijk of regionaal schaalniveau aantrekkelijker, omdat er op basis van de cijfers sprake is van een significant schaalvoordeel.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van Overig stedelijk afval (30), Papier en karton (20) en Metalen, gemengd ferro en non-ferro (20). In totaal zijn deze stromen goed voor 1044 vrachten op jaarbasis. Het merendeel wordt op een laagwaardige manier verwerkt. Het is kansrijk om collectief te verkennen of hoogwaardiger verwerking mogelijk is, ofwel op locatie of elders; en ook inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, en biedt door de schaalvoordelen die hiermee worden bereikt ook meer ruimte voor duurzamere keuzes. Daarnaast kan een samenwerking met de bedrijven op nabijgelegen bedrijventerreinen – die buiten de scope van dit onderzoek vallen – ook mogelijkheden opleveren.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Dierlijk en gemengd voedselverspilling
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is dierlijk en gemengd voedselverspilling. Voedselverspilling heeft een van de grootste impacts op het milieu en klimaat, maar is daarnaast ook niet goed voor de portemonnee. Uit onderzoek blijkt dat voor elke euro die wordt geïnvesteerd in het verminderen van voedselverspilling, een rendement van €6 of meer kan worden behaald. Uitgedrukt in termen van return on investment (ROI), is dit een return on investment van meer dan 600 procent. Het tegengaan van voedselverspilling loont dus!

Andere potentiële stroom: Hout
Een andere kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is hout. A hout is als fractie zeer geschikt is voor direct hergebruik. Er zijn al veel voorbeelden van direct hergebruik te bedenken, dit zijn echter vaak nog relatief kleinschalige initiatieven. Dit komt omdat er nu vaak onvoldoende hoogwaardig sloophout beschikbaar is voor direct hergebruik. Belangrijk knelpunt hierbij is het feit dat ‘zorgvuldig en circulair slopen’ nog weinig voorkomt en houtafval niet wordt gescheiden van ander sloopafval, en dus niet in aanmerking komt voor hoogwaardig hergebruik. Dit in verband met hogere arbeidskosten ten opzichte van standaard sloopwerk.

Elke ton hout dat als afval voorkomen wordt heeft een potentie van circa 850 euro.

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name