De Rietvelden

Gemeente s-Hertogenbosch
CE Potentie: € 10,100,000

De Rietvelden

Kengetallen

Hectare: 240.5
FTE: 9,258
Bedrijven: 890
Afval (ton): 18,411
Vrachten: 2475

Circulariteit

Hergebruik: 50%
Recycle: 26%
Recover: 0%
Overslag: 23%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Barge
Milieucategorisering: 3.2 t/m 5.1
Innovatiegraad: 0.15
Organisatiegraad: Parkmanagement

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

De Rietvelden is een bedrijventerrein in gemeente s-Hertogenbosch. Het terrein is 240,5 hectare groot en er werken ongeveer 9258 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 890 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 18411 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 2475 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in De Rietvelden is afkomstig van plantaardig materiaal.

De aanpak en behoefte rondom verzilveren van kansen kan per bedrijventerrein verschillen. We zien drie mogelijkheden: (1) de stroom met het grootste verdienpotentieel (Plantaardig materiaal), (2) de stroom waar de grootste stap op de R-ladder is te maken (Plastic) en (3) de stroom met de beste verhouding tussen zowel verdienpotentieel als een zo groot mogelijk aantal bedrijven (Bouw- en sloop materialen).

 

Afval en verwerking

Het afval in De Rietvelden wordt voor 50% hergebruikt, 26% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 23% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is hoog. Dit bedrijventerrein benut al veel van de CE Potentie. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de hoge milieucategorie en de ligging aan vaarwater beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor het huisvesten van verwerkers van de stromen ‘Plantaardig materiaal’, ‘plastic’ en bouw- en sloop materialen’ – de meest kansrijke stromen op het terrein – beschikt het terrein over de juiste locatiekwaliteiten. Door een combinatie van een uitstekende bereikbaarheid en hogere milieucategorisering kan het terrein bovendien potentieel een bovenlokale of zelfs regionale functie vervullen voor zowel verwerking als doorvoer van deze stromen. Naast het huisvesten van interessante bedrijven zoals logistieke dienstverleners en industriële verwerkers, leent het terrein zich op specifiek de meer gemengde en richting de woonkern gelegen delen goed voor de huisvesting van een circulair ambachtscentrum, als ook kleinschalige huisvesting van startende bedrijven. Voor deze laatstgenoemde groep is het wel relevant dat hier voor hen aantrekkelijk milieu kan worden gerealiseerd (huur, relatief goedkoop, voorzieningen nabij). De scope op één van de drie meest kansrijke stromen ligt daarbij voor de hand.

De relatie tussen De Rietvelden en de andere bedrijventerreinen in de regio relevant voor de positionering van het terrein. In Noordoost-Brabant worden de drie kansrijke stromen op meer plekken op grote schaal door bedrijven als afval afgevoerd. In het bijzonder is de totale circulaire potentie van ‘plantaardig materiaal’ en ‘bouw- en sloop materialen’ aanzienlijk: circa € 9 en 24 miljoen euro. De Rietvelden heeft een aandeel van 50% in de circulaire potentie van de stroom ‘plantaardig materiaal’. Qua circulaire potentie is dit het zwaartepunt in de regio. Het clusteren van de verwerkings- en verzamelcapaciteit in de nabijheid is voor de stroom ‘plantaardig materiaal’ dan ook een interessant perspectief voor De Rietvelden. Voor de stroom ‘bouw- en sloop materialen’ ligt dit minder voor de hand, daar heeft De Rietvelden een regionaal aandeel van 8%. De grote circulaire potentie bevindt zich echter wel op de bedrijventerreinen in ’s Hertogenbosch: daar bevindt zich in totaal ruim 80% van de regionale potentie dus een gemeentelijke benadering is hier logisch. Voor zowel de gemeente en ondernemers(collectief) is het interessant om specifiek op deze stromen het wiel niet zelf uit te vinden, maar samenwerking op te zoeken. Bovendien is de marge voor een businesscase op dit schaalniveau aantrekkelijker, omdat er op basis van de cijfers sprake is van een significant schaalvoordeel.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van Overig stedelijk afval (37), Hout (25) en Bouw- en sloop materialen (14). In totaal zijn deze stromen goed voor 750 vrachten op jaarbasis. Het merendeel wordt op een laagwaardige manier verwerkt. Het is kansrijk om collectief te verkennen of hoogwaardiger verwerking mogelijk is, ofwel op locatie of elders; en ook inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, en biedt door de schaalvoordelen die hiermee worden bereikt ook meer ruimte voor duurzamere keuzes. Daarnaast kan een samenwerking met de bedrijven op nabijgelegen bedrijventerreinen – die buiten de scope van dit onderzoek vallen – ook mogelijkheden opleveren.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Plantaardig materiaal
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is plantaardig materiaal. Plantaardig afval bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een pers of shredder wordt plantaardig afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw plantaardig afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg.

Op de bedrijventerreinen in Noord-Brabant wordt veel volume aan plantaardig afval vervoerd, met een kartonpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen veel vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom: Bouw- en sloop materialen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op De Rietvelden gaat het om bouw- en sloopmaterialen. Om bouw- en sloopmaterialen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name