Hoogeind / BZOB

Gemeente Helmond
CE Potentie: € 5,400,000

Hoogeind / BZOB

Kengetallen

Hectare: 446.2
FTE: 16,152
Bedrijven: 728
Afval (ton): 22,445
Vrachten: 2348

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 85%
Recover: 1%
Overslag: 14%
Stort: 1%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 3.2 t/m 4.2
Innovatiegraad: 0.19
Organisatiegraad: Parkmanagement

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Hoogeind / BZOB is een bedrijventerrein in gemeente Helmond. Het terrein is 446,2 hectare groot en er werken ongeveer 16152 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 728 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 22445 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 2348 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Hoogeind / BZOB is afkomstig van ferrometalen.

De aanpak en behoefte rondom verzilveren van kansen kan per bedrijventerrein verschillen. We zien drie mogelijkheden: (1) de stroom met het grootste verdienpotentieel (Metalen, ferro), (2) de stroom waar de grootste stap op de R-ladder is te maken (Dierlijk en gemengd voedselverspilling) en (3) de stroom met de beste verhouding tussen zowel verdienpotentieel als een zo groot mogelijk aantal bedrijven (Metalen, ferro).

 

Afval en verwerking

Het afval in Hoogeind / BZOB wordt voor 0% hergebruikt, 85% gerecycleerd, 1% verbrand, 1% gestort en voor 14% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de goede ontsluiting over de weg en relatief grootschalige opzet van het terrein beschikt het over de basiskwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor het huisvesten van verwerkers van de stromen ‘metalen, ferro’ en ‘dierlijk en gemengd voedselverspilling’ – de meest kansrijke stromen op het terrein – beschikt het terrein over de juiste locatiekwaliteiten. Wel zijn de zwaarste verwerkingsactiviteiten uitgesloten vanwege de beperkte maximale toegestane milieucategorie. Door de goede bereikbaarheid kan het terrein bovendien potentieel een bovenlokale of zelfs regionale functie vervullen voor verwerking als ook doorvoer van deze stromen.

De relatie tussen de relatie tussen Hoogeind / BZOB en de andere bedrijventerreinen in de regio is relevant voor de positionering van het terrein. In Zuidoost-Brabant worden de kansrijke stromen op meer plekken op grote schaal door bedrijven als afval afgevoerd. In het bijzonder is de totale circulaire potentie van ‘dierlijk en gemengd voedselverspilling’ en ‘metalen ferro’ aanzienlijk: circa € 2 en 27 miljoen euro. Circa 21% van de potentie van ‘dierlijk en gemengd voedselverspilling’ bevindt zich op Hoogeind / BZOB. Dit is dan ook de ‘hotspot’ in de regio. Het huisvesten van logistieke dienstverleners, al dan niet in de vorm van een circulaire hub, en industriële verwerkers is voor deze stroom relevant. Dit ligt minder voor de hand voor de ‘metalen ferro’. Een fractie (6%) van de potentie is namelijk afkomstig van bedrijven op Hoogeind / BZOB. Het zwaartepunt van deze stroom ligt op de bedrijventerreinen in Eindhoven (41% van de potentie). Daar ligt een samenwerking dus voor de hand. Voor zowel de gemeente en ondernemers(collectief) is het interessant om specifiek op deze stromen het wiel niet zelf uit te vinden, maar samenwerking op te zoeken. Bovendien is de marge voor een businesscase op dit schaalniveau aantrekkelijker, omdat er op basis van de cijfers sprake is van een significant schaalvoordeel.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van Elektrische en elektronische apparatuur (14), Metalen, gemengd ferro en non-ferro (11) en Hout (10). In totaal zijn deze stromen goed voor 249 vrachten op jaarbasis. Het merendeel wordt op een laagwaardige manier verwerkt. Het is kansrijk om collectief te verkennen of hoogwaardiger verwerking mogelijk is, ofwel op locatie of elders; en ook inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, en biedt door de schaalvoordelen die hiermee worden bereikt ook meer ruimte voor duurzamere keuzes. Daarnaast kan een samenwerking met de bedrijven op nabijgelegen bedrijventerreinen – die buiten de scope van dit onderzoek vallen – ook mogelijkheden opleveren.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Dierlijk en gemengd voedselverspilling
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is dierlijk en gemengd voedselverspilling. Voedselverspilling heeft een van de grootste impacts op het milieu en klimaat, maar is daarnaast ook niet goed voor de portemonnee. Uit onderzoek blijkt dat voor elke euro die wordt geïnvesteerd in het verminderen van voedselverspilling, een rendement van €6 of meer kan worden behaald. Uitgedrukt in termen van return on investment (ROI), is dit een return on investment van meer dan 600 procent. Het tegengaan van voedselverspilling loont dus!

Andere potentiële stroom: Metalen, ferro
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Hoogeind / BZOB gaat het om metalen. Om metalen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name