Haven Waalwijk

Gemeente Waalwijk
CE Potentie: € 24,700,000

Haven Waalwijk

Kengetallen

Hectare: 386.5
FTE: 14,196
Bedrijven: 552
Afval (ton): 44,390
Vrachten: 4131

Circulariteit

Hergebruik: 1%
Recycle: 89%
Recover: 1%
Overslag: 9%
Stort: 1%

Kenmerken

Ontsluiting water: Barge
Milieucategorisering: 3 t/m 5
Innovatiegraad: 0.22
Organisatiegraad: Parkmanagement

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Haven Waalwijk is een bedrijventerrein in gemeente Waalwijk. Het terrein is 386,5 hectare groot en er werken ongeveer 14196 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 552 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 44390 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 4131 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Haven Waalwijk is afkomstig van plantaardig materiaal.

De aanpak en behoefte rondom verzilveren van kansen kan per bedrijventerrein verschillen. We zien drie mogelijkheden: (1) de stroom met het grootste verdienpotentieel (Plantaardig materiaal), (2) de stroom waar de grootste stap op de R-ladder is te maken (Bouw- en sloop materialen) en (3) de stroom met de beste verhouding tussen zowel verdienpotentieel als een zo groot mogelijk aantal bedrijven (Metalen, gemengd ferro en non-ferro).

 

Afval en verwerking

Het afval in Haven Waalwijk wordt voor 1% hergebruikt, 89% gerecycleerd, 1% verbrand, 1% gestort en voor 9% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de hoge milieucategorie en de ligging aan vaarwater beschikt het terrein over de kwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor het huisvesten van verwerkers van de stromen ‘plantaardig materiaal’, bouw- en sloop materialen’ en metalen, gemengd ferro en non-ferro’ – de meest kansrijke stromen op het terrein – beschikt het terrein over de juiste locatiekwaliteiten. Door een combinatie van een uitstekende bereikbaarheid en hogere milieucategorisering kan het terrein bovendien potentieel een bovenlokale of zelfs regionale functie vervullen voor zowel verwerking als doorvoer van deze stromen.

De relatie tussen de Haven en de andere bedrijventerreinen in de regio is relevant voor de positionering van het terrein. In Midden-Brabant worden de drie kansrijke stromen op meer plekken op grote schaal door bedrijven als afval afgevoerd. In het bijzonder is de totale circulaire potentie van ‘plantaardig materiaal’ en ‘metalen, gemengd ferro en non ferro’ aanzienlijk: circa € 13 en 15 miljoen euro. Ruim 55% van de potentie van ‘plantaardig materiaal’ bevindt zich in de Haven. Dit is dan ook de ‘hotspot’ in de regio. Het clusteren van de verwerkings- en verzamelcapaciteit in de nabijheid is voor de stroom ‘plantaardig materiaal’ dan ook een interessant perspectief voor De Haven. Dit is niet geval op de stroom ‘metalen, gemengd ferro en non ferro’. Een fractie (6%) van de potentie is afkomstig van bedrijven in de Haven. Het zwaartepunt van deze stroom ligt op de bedrijventerreinen in Tilburg (50% van de potentie). Daar ligt een samenwerking dus voor de hand. Voor zowel de gemeente en ondernemers(collectief) is het interessant om specifiek op deze stromen het wiel niet zelf uit te vinden, maar samenwerking op te zoeken. Bovendien is de marge voor een businesscase op dit schaalniveau aantrekkelijker, omdat er op basis van de cijfers sprake is van een significant schaalvoordeel.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van Metalen, ferro (11), Metalen, gemengd ferro en non-ferro (10) en Overig stedelijk afval (9). In totaal zijn deze stromen goed voor 354 vrachten op jaarbasis. Het merendeel wordt op een laagwaardige manier verwerkt. Het is kansrijk om collectief te verkennen of hoogwaardiger verwerking mogelijk is, ofwel op locatie of elders; en ook inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, en biedt door de schaalvoordelen die hiermee worden bereikt ook meer ruimte voor duurzamere keuzes. Daarnaast kan een samenwerking met de bedrijven op nabijgelegen bedrijventerreinen – die buiten de scope van dit onderzoek vallen – ook mogelijkheden opleveren.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Plantaardig materiaal
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is plantaardig materiaal. Plantaardig afval bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een pers of shredder wordt plantaardig afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw plantaardig afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg.

Op de bedrijventerreinen in Noord-Brabant wordt veel volume aan plantaardig afval vervoerd, met een kartonpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen veel vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom: Metalen, gemengd ferro en non-ferro
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Haven Waalwijk gaat het om metalen. Om metalen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name