Rechter Maasoever

Gemeente Rotterdam
CE Potentie: € 6,300,000

Rechter Maasoever

Kengetallen

Hectare: 100
FTE: 1807
Bedrijven: 64
Afval (ton): 6807
Vrachten: 1243

Circulariteit

Hergebruik: 12%
Recycle: 54%
Recover: 0%
Overslag: 34%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Vaarklasse V
Milieucategorisering: Transformatiegebied
Innovatiegraad: 18%
Organisatiegraad: Onbekend

Economische groei

Groei: 40.0%
Gelijk: 60.0%
Krimp: 0%

Omschrijving bedrijventerrein

Rechter Maasoever is een bedrijventerrein in gemeente Rotterdam. Het terrein is 100 hectare groot en er werken ongeveer 1807 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 64 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 6807 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1243 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Rechter Maasoever is afkomstig van voedselverspilling.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere bedrijventerreinen in de MRDH.

 

Afval en verwerking

Het afval in Rechter Maasoever wordt voor 12% hergebruikt, 54% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 34% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Op de Rechter Maasoever zijn organische stromen de meest kansrijke reststroom. Vanwege de relatief lokale ontsluiting, de stedelijke ligging en de status van het terrein als transformatiegebied leent het terrein zich met name voor bedrijven die zich richten op hoogwaardige(re) verwerking van houtproducten, circulaire ambachtscentra en marktplaatsen, en als locatie voor start-ups. De ligging van het terrein aan vaarwater geschikt voor grootschalig bulk- en goederenvervoer kan daarnaast worden benut door kleinschalige logistiek die zich richt op het verzamelen en vervolgens per water vervoeren van reststromen naar een hoogwaardige verwerkingsinstallatie elders. Het huisvesten van grootschalige hoogwaardige verwerking van reststromen ligt hier minder voor de hand.

Logistieke kansen

Business case

Meest laagdrempelige kans: –

Andere potentiële stroom: –

Post navigation

4 thoughts on “Rechter Maasoever

  1. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

  2. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name