Ekkersrijt

Gemeente Son en Breugel
CE Potentie: € 2,600,000

Ekkersrijt

Kengetallen

Hectare: 192.2
FTE: 11,650
Bedrijven: 403
Afval (ton): 12,058
Vrachten: 1554

Circulariteit

Hergebruik: 2%
Recycle: 91%
Recover: 0%
Overslag: 7%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 3.2 t/m 4.2
Innovatiegraad: 0.24
Organisatiegraad: Parkmanagement

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Ekkersrijt is een bedrijventerrein in gemeente Son en Breugel. Het terrein is 192,2 hectare groot en er werken ongeveer 11650 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 403 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 12058 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1554 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Ekkersrijt is afkomstig van bouw- en sloop materialen.

De aanpak en behoefte rondom verzilveren van kansen kan per bedrijventerrein verschillen. We zien drie mogelijkheden: (1) de stroom met het grootste verdienpotentieel (Bouw- en sloop materialen), (2) de stroom waar de grootste stap op de R-ladder is te maken (Machines en apparatuurcomponenten) en (3) de stroom met de beste verhouding tussen zowel verdienpotentieel als een zo groot mogelijk aantal bedrijven (Bouw- en sloop materialen).

 

Afval en verwerking

Het afval in Ekkersrijt wordt voor 2% hergebruikt, 91% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 7% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de goede ontsluiting over de weg en relatief grootschalige opzet van het terrein beschikt het over de basiskwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor het huisvesten van verwerkers van de stromen ‘bouw- en sloop materialen’ en ‘hout’ – de meest kansrijke stromen op het terrein – beschikt het terrein over de juiste locatiekwaliteiten. Wel zijn de zwaarste verwerkingsactiviteiten uitgesloten, vanwege de beperkte maximale toegestane milieucategorie. Door de goede bereikbaarheid kan het terrein bovendien potentieel een bovenlokale of zelfs regionale functie vervullen voor (lichte) verwerking als ook doorvoer van deze stromen.

De relatie tussen Ekkersrijt en de andere bedrijventerreinen in de regio is relevant voor de positionering van het terrein. In Zuidoost-Brabant worden de kansrijke stromen op meer plekken op grote schaal door bedrijven als afval afgevoerd. In het bijzonder is de totale circulaire potentie van ‘bouw- en sloop materialen’ en ‘machines en apparatuurcomponenten’ aanzienlijk: circa € 7 en 9 miljoen euro. Ekkersrijt heeft een relatief klein aandeel in de circulaire potentie van hout in de regio, namelijk 4%. Ook de potentie van ‘bouw- en sloop materialen’ is elders groter. In beide gevallen is de circulaire potentie op de bedrijventerreinen in Helmond het hoogst in de regio. Daar ligt een samenwerking dus voor de hand. Voor zowel de gemeente en ondernemers(collectief) is het dan ook interessant om specifiek op deze stromen het wiel niet zelf uit te vinden, maar samenwerking op te zoeken. Bovendien is de marge voor een businesscase op dit schaalniveau aantrekkelijker, omdat er op basis van de cijfers sprake is van een significant schaalvoordeel.

Logistieke kansen

Enkele partijen ontdoen zich van Elektrische en elektronische apparatuur (9), Gemengd en overig afval (6) en Metalen, ferro (5). In totaal zijn deze stromen goed voor 91 vrachten op jaarbasis. Het merendeel wordt op een laagwaardige manier verwerkt. Het is kansrijk om collectief te verkennen of hoogwaardiger verwerking mogelijk is, ofwel op locatie of elders; en ook inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, en biedt door de schaalvoordelen die hiermee worden bereikt ook meer ruimte voor duurzamere keuzes. Daarnaast kan een samenwerking met de bedrijven op nabijgelegen bedrijventerreinen – die buiten de scope van dit onderzoek vallen – ook mogelijkheden opleveren.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Hout
De meest kansrijke stroom op dit terrein om op korte termijn circulair mee aan de slag te gaan is hout. A hout is als fractie zeer geschikt is voor direct hergebruik. Er zijn al veel voorbeelden van direct hergebruik te bedenken, dit zijn echter vaak nog relatief kleinschalige initiatieven. Dit komt omdat er nu vaak onvoldoende hoogwaardig sloophout beschikbaar is voor direct hergebruik. Belangrijk knelpunt hierbij is het feit dat ‘zorgvuldig en circulair slopen’ nog weinig voorkomt en houtafval niet wordt gescheiden van ander sloopafval, en dus niet in aanmerking komt voor hoogwaardig hergebruik. Dit in verband met hogere arbeidskosten ten opzichte van standaard sloopwerk.

Elke ton hout dat als afval voorkomen wordt heeft een potentie van circa 850 euro.

Andere potentiële stroom: Bouw- en sloop materialen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Ekkersrijt gaat het om bouw- en sloopmaterialen. Om bouw- en sloopmaterialen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name