Weerterveld

Gemeente Meerssen
CE Potentie: € 150,000

Weerterveld

Kengetallen

Hectare: 98.9
FTE: 350
Bedrijven: 38
Afval (ton): 2316
Vrachten: 1214

Circulariteit

Hergebruik: 3%
Recycle: 94%
Recover: 0%
Overslag: 4%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 3.2
Innovatiegraad: 0.05
Organisatiegraad: Aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Weerterveld is een bedrijventerrein in gemeente Meerssen. Het terrein is 98,9 hectare groot en er werken ongeveer 350 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 38 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2316 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 1214 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Weerterveld is afkomstig van plantaardige materialen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geanalyseerde bedrijventerreinen.

 

Afval en verwerking

Het afval in Weerterveld wordt voor 3% hergebruikt, 94% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 4% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de lokale ontsluiting en kleinschaliger opzet leent het terrein zich met name voor lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra. Wel beschikt het terrein over een relatief hoge milieucategorie. Het uitvoeren van enkele hoogwaardige verwerkingsactiviteiten gerelateerd aan de meest kansrijke stromen (hout en plantaardig materiaal) is dus wel mogelijk. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk. Naast het beter benutten van reststromen, spelen de bedrijven een belangrijke rol in de algehele toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. Door actief in te zetten op diverse thema’s – zoals klimaatadaptatie, energie en sociaaleconomische aspecten – kunnen bedrijven meerwaarde creëren voor zichzelf, het bedrijventerrein en de gemeente.

Logistieke kansen

Vanwege de kleinschalige opzet van het terrein is het collectief inzamelen van reststromen kansrijk. Dat helpt om efficiënter te werken, beperkt het aantal vrachtbewegingen en biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Plantaardig materiaal
Plantaardig afval bevat meestal veel lucht en neemt daardoor veel kostbare ruimte in beslag. Met een pers of shredder wordt plantaardig afval gecomprimeerd en samengeperst tot handzame pakketten op de plek waar het vrij komt. Het afvalvolume reduceert daardoor tot wel 75%. Afhankelijk van het formaat van uw plantaardig afval pers varieert het gewicht van de balen tot wel 500 kg.

Op de bedrijventerreinen in Groningen wordt veel volume aan plantaardig afval vervoerd, met een kartonpers is tot wel 10x het volume te reduceren. Daarmee kunnen veel vrachten worden verminderd.

Andere potentiële stroom: Hout
A hout is als fractie zeer geschikt is voor direct hergebruik. Er zijn al veel voorbeelden van direct hergebruik te bedenken, dit zijn echter vaak nog relatief kleinschalige initiatieven. Dit komt omdat er nu vaak onvoldoende hoogwaardig sloophout beschikbaar is voor direct hergebruik. Belangrijk knelpunt hierbij is het feit dat ‘zorgvuldig en circulair slopen’ nog weinig voorkomt en houtafval niet wordt gescheiden van ander sloopafval, en dus niet in aanmerking komt voor hoogwaardig hergebruik. Dit in verband met hogere arbeidskosten ten opzichte van standaard sloopwerk.

Elke ton hout dat als afval voorkomen wordt heeft een potentie van circa 850 euro.

3 thoughts on “Weerterveld

  1. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name