Vosdonk

Gemeente Etten-Leur
CE Potentie: € 17,000,000

Vosdonk

Kengetallen

Hectare: 284.6
FTE: 8,933
Bedrijven: 510
Afval (ton): 21,166
Vrachten: 2702

Circulariteit

Hergebruik: 17%
Recycle: 65%
Recover: 6%
Overslag: 9%
Stort: 2%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 3.2 t/m 5.1
Innovatiegraad: 0.18
Organisatiegraad: Parkmanagement

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Vosdonk is een bedrijventerrein in gemeente Etten-Leur. Het terrein is 284,6 hectare groot en er werken ongeveer 8933 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 510 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 21166 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 2702 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Vosdonk is afkomstig van gemengd en overig afval.

De aanpak en behoefte rondom verzilveren van kansen kan per bedrijventerrein verschillen. We zien drie mogelijkheden: (1) de stroom met het grootste verdienpotentieel (Gemengd en overig afval), (2) de stroom waar de grootste stap op de R-ladder is te maken (Machines en apparatuurcomponenten) en (3) de stroom met de beste verhouding tussen zowel verdienpotentieel als een zo groot mogelijk aantal bedrijven (Metalen, gemengd ferro en non-ferro).

 

Afval en verwerking

Het afval in Vosdonk wordt voor 17% hergebruikt, 65% gerecycleerd, 6% verbrand, 2% gestort en voor 9% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de goede ontsluiting over de weg, hoge milieucategorie en relatief grootschalige opzet van het terrein beschikt het over de basiskwaliteiten voor het huisvesten van hoogwaardige verwerkingsbedrijven. Onder andere voor het huisvesten van verwerkers van de stroom ‘gemengd en overig afval’ – de meest kansrijke stroom op het terrein – beschikt het terrein over de juiste locatiekwaliteiten. Door de goede bereikbaarheid kan het terrein bovendien potentieel een bovenlokale of zelfs regionale functie vervullen voor verwerking als ook doorvoer van deze stroom. Naast potentieel verwerkingsactiviteiten, leent het terrein zich op specifiek de meer gemengde en richting de woonkern gelegen delen goed voor de huisvesting van een circulair ambachtscentrum, als ook kleinschalige huisvesting van startende bedrijven. Voor deze laatstgenoemde groep is het wel relevant dat hier voor hen aantrekkelijk milieu kan worden gerealiseerd (huur, relatief goedkoop, voorzieningen nabij). De scope op één van de drie meest kansrijke stromen ligt daarbij voor de hand.

De relatie tussen Vosdonk en de andere bedrijventerreinen in de regio is relevant voor de positionering van het terrein. In West-Brabant wordt de kansrijke stroom op meer plekken op grote schaal door bedrijven als afval afgevoerd. De totale circulaire potentie van ‘gemengd en overig afval’ in de regio bedraagt circa € 11 miljoen euro. Ruim de meerderheid van de totale potentie (64%) is afkomstig van bedrijven op Vosdonk. Het vormt dan ook het zwaartepunt in de regio. Het clusteren van de verwerkings- en verzamelcapaciteit in de nabijheid is voor deze stroom is dan ook een interessant perspectief voor het bedrijventerrein. Verder is het voor zowel de gemeente en ondernemers(collectief) interessant om specifiek op deze stromen het wiel niet zelf uit te vinden, maar samenwerking op te zoeken. Bovendien is de marge voor een businesscase op dit schaalniveau aantrekkelijker, omdat er op basis van de cijfers sprake is van een significant schaalvoordeel.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van Gemengd en overig afval (11), Elektrische en elektronische apparatuur (10) en Plastic (6). In totaal zijn deze stromen goed voor 157 vrachten op jaarbasis. Het merendeel wordt op een laagwaardige manier verwerkt. Het is kansrijk om collectief te verkennen of hoogwaardiger verwerking mogelijk is, ofwel op locatie of elders; en ook inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, en biedt door de schaalvoordelen die hiermee worden bereikt ook meer ruimte voor duurzamere keuzes. Daarnaast kan een samenwerking met de bedrijven op nabijgelegen bedrijventerreinen – die buiten de scope van dit onderzoek vallen – ook mogelijkheden opleveren.

Business case

Meest laagdrempelige kans: geen
Op dit bedrijventerrein is een simpele circulaire business case niet snel voorhanden. Uiteraard kunnen bedrijven een eerste stap zetten door het restafval te scheiden in papier, plastics, organisch en glas. Daarnaast is mogelijk elders in de keten circulaire winst te behalen, veel bedrijven zijn afhankelijk van hun inkoop in grondstoffen, door gerecycleerde grondstoffen of hergebruikte producten in te kopen wordt bijgedragen aan een meer circulaire economie.

Andere potentiële stroom: Gemengd en overig afval
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op Vosdonk gaat het om gemengd en overig afval. Om deze stroom meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

Post navigation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name