Randwyck-Zuid en Bedrijvenpark Maastricht-Zuid

Gemeente Maastricht
CE Potentie: € 300,000

Randwyck-Zuid en Bedrijvenpark Maastricht-Zuid

Kengetallen

Hectare: 13.9
FTE: 1994
Bedrijven: 150
Afval (ton): 2208
Vrachten: 643

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 60.0%
Recover: 1%
Overslag: 39%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: 3.1
Innovatiegraad: 0.16
Organisatiegraad: Aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

Randwyck-Zuid en Bedrijvenpark Maastricht-Zuid is een bedrijventerrein in gemeente Maastricht. Het terrein is 13,9 hectare groot en er werken ongeveer 1994 personen.

Uit de data van het LMA blijkt dat 150 bedrijven een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 2208 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 643 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in Randwyck-Zuid en Bedrijvenpark Maastricht-Zuid is afkomstig van hout.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geanalyseerde bedrijventerreinen.

 

Afval en verwerking

Het afval in Randwyck-Zuid en Bedrijvenpark Maastricht-Zuid wordt voor 0% hergebruikt, 60% gerecycleerd, 1% verbrand, 0% gestort en voor 39% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer hoog. Er gebeurt al veel op gebied van recycling maar er is nog ruimte om meer potentie te benutten d.m.v. hergebruik.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg weinig naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit wordt voornamelijk direct verwerkt middels hergebruik of recycling.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de niet-hoge milieucategorie leent het terrein zich met name voor lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra of hoogwaardige verwerking van hout. Vanwege de ligging in het stedelijk weefsel is samenwerking met omwonenden – in het ambachtscentra – een kans. De ondernemersvereniging kan een belangrijke rol spelen in het verbinden van ondersnemers en omwonenden. Voor de grootschallige verwerking van materialen is een hogere milieucategorie vereist. Door de stedelijke ligging is het terrein eveneens aantrekkelijk voor circulaire start-ups en scale-ups, mits hiervoor een aantrekkelijk milieu kan worden gerealiseerd (huur, relatief goedkoop, voorzieningen nabij), maar mogelijk kan hiervoor ook de verbinding worden gemaakt met andere locaties in de stad. Naast het beter benutten van reststromen, spelen de bedrijven een belangrijke rol in de algehele toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. Door actief in te zetten op diverse thema’s – zoals klimaatadaptatie, energie en sociaaleconomische aspecten – kunnen bedrijven meerwaarde creëren voor zichzelf, het bedrijventerrein en de gemeente.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van Bouw- en sloop materialen (20), Plantaardig materiaal (12), Hout (10) en Metalen, ferro (13). In totaal zijn deze stromen goed voor ca. 280 vrachten op jaarbasis. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: Hout
A hout is als fractie zeer geschikt is voor direct hergebruik. Er zijn al veel voorbeelden van direct hergebruik te bedenken, dit zijn echter vaak nog relatief kleinschalige initiatieven. Dit komt omdat er nu vaak onvoldoende hoogwaardig sloophout beschikbaar is voor direct hergebruik. Belangrijk knelpunt hierbij is het feit dat ‘zorgvuldig en circulair slopen’ nog weinig voorkomt en houtafval niet wordt gescheiden van ander sloopafval, en dus niet in aanmerking komt voor hoogwaardig hergebruik. Dit in verband met hogere arbeidskosten ten opzichte van standaard sloopwerk.

Elke ton hout dat als afval voorkomen wordt heeft een potentie van circa 850 euro.

Andere potentiële stroom: Bouw- en sloop materialen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op deze bedrijventerrein gaat het om bouw en sloopafval. Om meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

1 thought on “Randwyck-Zuid en Bedrijvenpark Maastricht-Zuid

  1. I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name