T Heem

Gemeente Westerwolde
CE Potentie: € 20,600

T Heem

Kengetallen

Hectare: 22
FTE: 757
Bedrijven: 70
Afval (ton): 211
Vrachten: 193

Circulariteit

Hergebruik: 0%
Recycle: 24%
Recover: 0%
Overslag: 76%
Stort: 0%

Kenmerken

Ontsluiting water: Niet aanwezig
Milieucategorisering: tot 3.1
Innovatiegraad: 0.46
Organisatiegraad: Aanwezig

Economische groei

Groei: volgt
Gelijk: volgt
Krimp: volgt

Omschrijving bedrijventerrein

T Heem is een bedrijventerrein in gemeente Westerwolde. Het terrein is 22 hectare groot en er werken ongeveer 757 personen bij 70 bedrijven.

Uit de data van het LMA blijkt dat de bedrijven in T Heem een melding hebben gedaan voor het afvoeren van in totaal 211 ton afval- en reststromen afkomstig van primaire ontdoeners. Om het afval te verwerken zijn 193 vrachtwagens nodig geweest.

Het afval met de meeste potentie in T Heem is afkomstig van ferrometalen.

Er is minder CE Potentie gemiddeld per hectare dan op de andere geselecteerde bedrijventerreinen in Groningen.

 

Afval en verwerking

Het afval in T Heem wordt voor 0% hergebruikt, 24% gerecycleerd, 0% verbrand, 0% gestort en voor 76% naar op- en overslagslocaties gebracht.

Het percentage voor hergebruik is zeer laag. Op dit bedrijventerrein kan mogelijk meer CE Potentie worden benut. Daarnaast is het percentage voor recycling zeer laag. De reststromen kunnen hoogwaardiger benut worden door meer in te zetten op hergebruik en recycling activiteiten.

Het afval wordt weinig gestort en verbrand. Dat is een eerste goede stap richting een circulair bedrijventerrein.

Er wordt nagenoeg veel naar op -en overslaglocaties gebracht. Dit kan mogelijk al direct naar een verwerker getransporteerd worden.

 

Ruimtelijk-economisch perspectief

Vanwege de niet-hoge milieucategorie leent het terrein zich met name voor lichtere circulaire activiteiten, bijvoorbeeld circulaire, lokale ambachtscentra. Daarnaast past een circulair ambachtscentrum bij het karakter van het terrein. Wanneer tevens wordt gewerkt aan de algehele toekomstbestendigheid voor het bedrijventerrein, is de locatie daarnaast een goede kweekgrond voor de circulaire transitie van bestaande bedrijven. Voor de andere kansrijke stroom – metalen – is een hogere milieucategorie vereist. Samenwerking op regionaal niveau is hiervoor dus noodzakelijk. Als vestigingslocatie voor een regionale circulaire hub, start-ups en scale-ups ligt het terrein minder voor de hand, maar samenwerking van dergelijke innovatieve bedrijven met de huidige bedrijfspopulatie is wel kansrijk.

Logistieke kansen

Meerdere partijen ontdoen zich van metalen (17). In totaal zijn deze stromen goed voor 46 vrachten op jaarbasis. Verwerking vindt plaats op verschillende locaties en op een relatief laagwaardige manier. Het is kansrijk om collectief te verkennen of een hoogwaardiger verwerking mogelijk is; en zo ja, ook de inzameling en logistiek collectief te organiseren. Dat helpt om efficiënter te werken, maar biedt door schaalvoordelen ook meer ruimte voor duurzamere keuzes.

Business case

Meest laagdrempelige kans: geen
Op dit bedrijventerrein is een simpele circulaire business case niet snel voorhanden. Uiteraard kunnen bedrijven een eerste stap zetten door het restafval te scheiden in papier, plastics, organisch en glas. Daarnaast is mogelijk elders in de keten circulaire winst te behalen, veel bedrijven zijn afhankelijk van hun inkoop in grondstoffen, door gerecycleerde grondstoffen of hergebruikte producten in te kopen wordt bijgedragen aan een meer circulaire economie.

Andere potentiële stroom: Metalen
Naast het laaghangende fruit, zoals organisch afval, papier en karton, zijn er ook vaak meer complexe stromen te vinden op bedrijven terreinen. Op t Heem gaat het om metalen. Om metalen meer circulair te verwerken is verdiepende kennis nodig: zo kan het zijn dat er andere grondstoffen ingekocht kunnen worden die aan de voorkant afval kunnen voorkomen, of kan het proces worden aangepast waardoor deze stroom niet meer ontstaat.

1 thought on “T Heem

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name